Regulamin 

Logotyp akcji w Krakowie pijemy kranowiankę.
 

Regulamin akcji
„W Krakowie pijemy kranowiankę”

 

Spis pojęć:

Akcja – akcja ,,W Krakowie pijemy kranowiankę”, powstała z inicjatywy Wodociągów Miasta Krakowa S.A. w celu propagowania picia wody prosto z kranu.
Kranowianka – nazwa wody dostarczanej przez Wodociągi Miasta Krakowa S.A., stworzona na potrzeby kampanii „W Krakowie dobra woda prosto z kranu” i używana w akcji.
Organizator –  Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
Uczestnik – właściciel lokalu gastronomicznego biorący udział w akcji.
Lokal gastronomiczny – lokal spełniający wszystkie podstawy prawne, dopuszczony do działalności przez wymagane Instytucje.

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnictwo w akcji jest darmowe i dobrowolne. Warunkiem udziału w akcji jest złożenie wniosku o przystąpienie do akcji. Wypełniony dokument należy przesłać na adres Wodociągi Miasta Krakowa S.A., ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków lub jego skan na adres mailowy: wrestauracji@wodociagi.krakow.pl. Druk wniosku można pobrać bezpośrednio ze strony kampanii: https://prostozkranu.krakow.pl/w-restauracji/jak-przystapic-do-akcji.html.
 2. Do udziału w akcji dopuszczone są jedynie Lokale gastronomiczne znajdujące się na terenie Miasta Krakowa, posiadające aktualne badanie wody z prawidłowym jego wynikiem w zakresie biologicznym i fizykochemicznym (przesłane skanem na adres: wrestauracji@wodociagi.krakow.pl).
 3. Kontakt do Organizatora: Biuro Promocji, tel. 12 620 32 54, e-mail: wrestauracji@wodociagi.krakow.pl.

I. Zobowiązania Uczestnika

 1. Uczestnik zobowiązuje się do:  
  1. przesłania wypełnionego wniosku wg wytycznych zamieszczonych w pkt. I.1. niniejszego Regulaminu;
  2. udostępniania kranowianki klientom Lokalu gastronomicznego;
  3. zamieszczenia na stronie Lokalu gastronomicznego lub/i w serwisie społecznościowym co najmniej jednego z wymienionych: informacji o udziale w akcji, logotypu akcji, linku do strony www https://prostozkranu.krakow.pl/ lub serwisu Facebook https://www.facebook.com/prostozkranu/ lub serwisu Instagram https://www.instagram.com/wodociagi_miasta_krakowa/?hl=pl.
  4. oznaczenia Lokalu gastronomicznego materiałami dedykowanymi akcji, dostarczonymi przez Organizatora (przede wszystkim naklejenia etykiety z symbolem akcji na drzwiach wejściowych Lokalu gastronomicznego);
  5. udostępnienia klientom Lokalu gastronomicznego materiałów informacyjnych dotyczących akcji;
  6. udostępnienia wszystkim osobom, których dane przekazał Organizatorowi, klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych, której treść określona jest w punkcie IV Regulaminu;
  7. w przypadku, o którym mowa w punkcie II.1 c) umieszczenie na stronie Lokalu gastronomicznego informacji o możliwości udostępnienia do WMK S.A. oraz do operatora serwisu społecznościowego danych osobowych osób odwiedzjących stronę Lokalu gastronomicznego i przechodzących za pośrednictwem linku na konto WMK w serwisie społecznościowym.

II. Zobowiązania Organizatora

 1. Organizator zobowiązuje się do:
  1. udzielenia Uczestnikowi akcji (jednorazowo dla danego Lokalu gastronomicznego) 20% zniżki na dodatkowe badanie wody dla istniejących już lokali gastronomicznych oraz pierwsze (obowiązkowe) badanie dla lokali nowo powstających; badanie przeprowadzone jest w Centralnym Laboratorium Organizatora;
  2. przekazania Uczestnikowi materiałów promocyjnych związanych z akcją;
  3. zamieszczenia logotypu Lokalu gastronomicznego na stronie Wodociągów Miasta Krakowa S.A. https://prostozkranu.krakow.pl/ zakładce Dołączyli do nas;
  4. zamieszczenia informacji o dołączeniu Uczestnika do akcji w serwisie Facebook, w serwisie Instagram wraz ze zdjęciami Lokalu gastronomicznego dotyczącymi akcji, wykonanymi oraz przekazanymi Organizatorowi przez Uczestnika akcji, z zastrzeżeniem punktu IV;

III. Postanowienia dotyczące zdjęć Lokalu gastronomicznego

Uczestnik akcji wraz z przekazaniem Organizatorowi zdjęć lokalu gastronomicznego przenosi w ramach uczestniczenia w akcji i bez dodatkowego wynagrodzenia, na Organizatora autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania przekazanymi zdjęciami, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich znanych w chwili przekazania polach eksploatacji, a w szczególności do: utrwalania, zwielokrotniania jakąkolwiek znaną techniką, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykorzystania lub publicznego odtwarzania, wyświetlania, rozpowszechniania za pomocą internetu i w serwisach społecznościowych.

Z chwilą przekazania zdjęć Organizator nabywa, bez dodatkowego wynagrodzenia prawo wykonywania autorskich praw zależnych do zdjęć, dokonywania zmian zdjęć, w szczególności ich przeróbki i adaptacji.

Przekazując zdjęcia Uczestnik oświadcza zarazem, że przekazane zdjęcia nie naruszają praw autorskich, praw pokrewnych oraz jakichkolwiek praw osób trzecich.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przekazanych zdjęć według własnego wyboru. Przekazanie zdjęć nie rodzi po stronie Organizatora obowiązku ich wykorzystania w ramach akcji. Przekazując zdjęcia, Uczestnik zgadza się na usunięcie przez Organizatora zdjęć niewykorzystanych w ramach akcji, a także usunięcie zdjęć wykorzystanych w akcji, w przypadku uzasadnionej potrzeby.

Przekazane w ramach akcji zdjęcia Lokalu gastronomicznego nie mogą zawierać wizerunku osób, ani nie mogą naruszać prawa lub dobrych obyczajów, nie mogą naruszać praw osób trzecich, nie mogą też zawierać reklamy innych produktów lub usług. Jeżeli przekazane zdjęcia będą zawierały wizerunek osób konieczne będzie pozyskanie przez Uczestnika na rzecz Organizatora stosownych zgód od tych osób, a także Uczestnik zobowiązany będzie do przekazania tym osobom stosownej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

IV. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Organizator, to jest Wodociągi Miasta Krakowa S.A., ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków (WMK S.A.) informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w związku z uczestnictwem w akcji. Organizator może gromadzić dane osobowe Uczestnika oraz osób wskazanych przez Uczestnika do kontaktu. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez WMK S.A. w celu wywiązania się przez Organizatora z obowiązków określonych w punkcie III Regulaminu, oraz w celu udokumentowania przebiegu akcji. Powyżej określone cele stanowią prawnie uzasadniony interes administratora. W przypadku przekazania zdjęć zawierających Pani/Pana wizerunek (za Pani/Pana zgodą) dane mogą być przetwarzane w celu promocji marki i wizerunku Organizatora poprzez umieszczenie zdjęć zgodnie z punktem II podpunkt 1. d) niniejszego Regulaminu. 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – poprzez przesłanie swojego żądania na adres: iod@wodociagi.krakow.pl (kontakt do inspektora ochrony danych osobowych). Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w akcji przez Uczestnika, a w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, skutkującego obowiązkiem administratora do zaprzestania przetwarzania – do czasu wniesienia sprzeciwu.

W zakresie określonym prawem, dane mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną działalności WMK S.A., a także obsługę WMK S.A. w zakresie obróbki zdjęć, grafiki komputerowej oraz agencji public relations (PR) działających na zlecenie WMK S.A. W przypadku publikacji materiałów zawierających Pani/Pana wizerunek (nagranych za Pani/Pana zgodą w Pani/Pana lokalu gastronomicznym) w serwisach YouTube/Facebook/Instagram, odbiorcą danych są administratorzy tych serwisów. Operatorzy serwisów YouTube, Facebook i Instagram znajdują się w państwie trzecim (Stany Zjednoczone Ameryki; USA) i ponoszą odpowiedzialność za transfer danych do USA w związku z korzystaniem z ww. kanałów społecznościowych. Informacje o zasadach transferu danych można znaleźć w Polityce prywatności Operatorów tych serwisów.

V. Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie do udziału w akcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie oraz utrwalanie wizerunku Lokalu gastronomicznego wyłącznie w materiałach informacyjnych Organizatora, w ramach działań promocyjnych i Public Relations prowadzonych przez Organizatora na stronach internetowych Organizatora, kanale YouTube oraz na firmowym koncie w serwisie Facebook oraz w serwisie Instagram.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje do odwołania (na czas trwania akcji). Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania akcji oraz zmian Regulaminu akcji bez podania przyczyny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia dołączenia danego Uczestnika i Lokalu gastronomicznego do udziału w akcji bez podania przyczyny.
 4. Niniejszy Regulamin jest udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej kampanii: https://prostozkranu.krakow.pl/w-restauracji.html.
 5. W przypadku nie wywiązania się z obowiązków Uczestnika zawartych w pkt. II niniejszego Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika akcji, a tym samym do zakończenia wobec tego Uczestnika zobowiązań Organizatora zawartych w pkt. III niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku rezygnacji z udziału w akcji, informacja o powyższym winna być przekazywana na adres e-mail: wrestauracji@wodociagi.krakow.pl. Wyłącznie takie zgłoszenie będzie skuteczne.
 7. Zgłoszenie do udziału w akcji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.


Kraków, dnia 30.06.2021 r.