Regulamin 

Logotyp akcji w Krakowie pijemy kranowiankę.
 

Regulamin akcji
„W Krakowie pijemy kranowiankę”

 

Spis pojęć:
Akcja – akcja ,,W Krakowie pijemy kranowiankę”, powstała z inicjatywy Wodociągów Miasta Krakowa S.A. w celu propagowania picia wody prosto z kranu.
Kranowianka – nazwa wody dostarczanej przez Wodociągi Miasta Krakowa S.A., stworzona na potrzeby Kampanii „W Krakowie dobra woda prosto z kranu” i używana w Akcji.
Organizator –  Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
Uczestnik – właściciel lokalu gastronomicznego biorący udział w Akcji.
Lokal gastronomiczny – lokal spełniający wszystkie podstawy prawne, dopuszczony do działalności przez wymagane Instytucje.
 
I. Warunki uczestnictwa
1. Uczestnictwo w Akcji jest darmowe i dobrowolne. Warunkiem udziału w Akcji jest złożenie wniosku o przystąpienie do Akcji. Wypełniony dokument należy przesłać na adres WMK S.A., ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków lub jego skan na adres mailowy: wrestauracji@wodociagi.krakow.pl.
Druk wniosku można pobrać bezpośrednio ze strony: 
https://prostozkranu.krakow.pl/w-restauracji/jak-przystapic-do-akcji.html.
2. Do udziału w Akcji dopuszczone są jedynie lokale gastronomiczne znajdujące się na terenie Miasta Krakowa, posiadające aktualne badanie wody z prawidłowym jego wynikiem w zakresie biologicznym i fizykochemicznym (przesłane skanem na adres: wrestauracji@wodociagi.krakow.pl).
3. W celu zgłoszenia do udziału w Akcji należy skontaktować się z Biurem Promocji: tel. 12 620 32 54 / e-mail: wrestauracji@wodociagi.krakow.pl.
 
II. Zobowiązania Uczestnika
1. Uczestnik zobowiązuje się do:
a) przesłania wypełnionego wniosku wg wytycznych zamieszczonych w pkt. I.1. niniejszego
regulaminu;
b) udostepniania kranowianki klientom Lokalu gastronomicznego;
c) zamieszczenia na stronie Lokalu gastronomicznego lub/i portalu społecznościowym conajmniej jednego z wymienionych: informacji o udziale w Akcji, logotypu Akcji, linku do strony www   https://prostozkranu.krakow.pl/ lub portalu Facebook https://www.facebook.com/prostozkranu/;
d) oznaczenia Lokalu gastronomicznego materiałami dedykowanymi Akcji, dostarczonymi przez Organizatora (przede wszystkim naklejenia etykiety z symbolem Akcji na drzwiach wejściowych Lokalu gastronomicznego);
e) udostępnienia klientom Lokalu gastronomicznego materiałów informacyjnych dotyczących Akcji.
 
III. Zobowiązania Organizatora
1. Organizator zobowiązuje się do:
a) udzielenia Uczestnikowi Akcji(jednorazowo dla danego Lokalu gastronomicznego) 20% zniżki na dodatkowe badanie wody dla istniejących już Lokali gastronomicznych oraz pierwsze (obowiązkowe) badanie dla lokali nowo powstających; badanie przeprowadzone jest w Centralnym Laboratorium Organizatora;
b) zamieszczenia logotypu Lokalu gastronomicznego na stronie Wodociągów Miasta Krakowa S.A. w zakładce prostozkranu.krakow.pl;
c)zamieszczenia informacji o dołączeniu Lokalu gastronomicznego do Akcji na portalu Facebook wraz ze zdjęciami Lokalu gastronomicznego dotyczącymi Akcji, wykonanymi oraz przekazanymi Organizatorowi przez Uczestnika Akcji, z zastrzeżeniem punktu IV;
d) dostarczenia Uczestnikowi materiałów promocyjnych związanych z Akcją.
 
IV. Postanowienia dotyczące zdjęć Lokalu gastronomicznego
Uczestnik Akcji wraz z przekazaniem Organizatorowi zdjęć Lokalu gastronomicznego przenosi w ramach uczestniczenia w Akcji i bez dodatkowego wynagrodzenia, na Organizatora autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania przekazanymi zdjęciami, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich znanych w chwili przekazania polach eksploatacji, a w szczególności do: utrwalania, zwielokrotniania jakąkolwiek znaną techniką, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykorzystania lub publicznego odtwarzania, wyświetlania, rozpowszechniania za pomocą internetu i w portalach społecznościowych.

Z chwilą przekazania zdjęć Organizator nabywa, bez dodatkowego wynagrodzenia prawo wykonywania autorskich praw zależnych do zdjęć, dokonywania zmian zdjęć, w szczególności ich przeróbki i adaptacji.
 
Przekazując zdjęcia Uczestnik oświadcza zarazem, że przekazane zdjęcia nie naruszają praw autorskich, praw pokrewnych oraz jakichkolwiek praw osób trzecich.
 
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przekazanych zdjęć według własnego wyboru. Przekazanie zdjęć nie rodzi po stronie Organizatora obowiązku ich wykorzystania w ramach Akcji. Przekazując zdjęcia, Uczestnik zgadza się na usunięcie przez Organizatora zdjęć niewykorzystanych w ramach Akcji, a także usunięcie zdjęć wykorzystanych w Akcji, w przypadku uzasadnionej potrzeby.
 
Przekazane w ramach Akcji zdjęcia Lokalu gastronomicznego nie mogą zawierać wizerunku osób, ani nie mogą naruszać prawa lub dobrych obyczajów, nie mogą naruszać praw osób trzecich, nie mogą też zawierać reklamy innych produktów lub usług.
 
V. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Zgłoszenie się do Akcji wiąże się z wyrażeniem na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Akcji w celach związanych z uczestnictwem w Akcji oraz danych zamieszczonych na portalu Facebook przez Organizatora (Wodociągi Miasta Krakowa S.A.).
 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Organizator, to są Wodociągi Miasta Krakowa S.A., ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków (WMK) informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez WMK S.A. wyłącznie w celach związanych z uczestnictwem w Akcji oraz w celu  udokumentowania przebiegu Akcji ,,W Krakowie pijemy kranowiankę”. Podstawą przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu także prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – poprzez przesłanie swojego żądania na adres: iod.wodociagi@krakow.pl (kontakt do inspektora ochrony danych osobowych), a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Akcji ,,W Krakowie pijemy kranowiankę”, a w przypadku skorzystania z prawa do wycofania zgody – do czasu odwołania udzielonej zgody.
 
W zakresie określonym prawem, dane mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną działalności WMK S.A., a także obsługę WMK S.A. w zakresie obróbki zdjęć, grafiki komputerowej oraz agencji public relations (PR) działających na zlecenie WMK S.A. W przypadku publikacji materiałów zawierających Pani/ Pana wizerunek w serwisach You Tube/Facebook, odbiorcą danych są administratorzy tych serwisów. Operatorzy serwisów You Tube i Facebook znajdują się w państwie trzecim (Stany Zjednoczone Ameryki; USA) i podlegają programowi Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US - Framework, który stanowi podstawę transferu danych do USA w związku z korzystaniem z ww. kanałów społecznościowych.
 
VI. Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie  do udziału w Akcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie oraz utrwalanie wizerunku Lokalu gastronomicznego wyłącznie w materiałach informacyjnych Organizatora, w ramach działań promocyjnych i Public Relations prowadzonych przez Organizatora na stronach internetowych Organizatora, kanale YouTube oraz na firmowym koncie na portalu Facebook.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje do odwołania (na czas trwania Akcji).
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji oraz zmian regulaminu Akcji bez podania przyczyny.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia dołączenia danego Lokalu gastronomicznego do udziału w Akcji bez podania przyczyny. 
5. Niniejszy Regulamin jest udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Wodociągów Miasta Krakowa S.A.:
https://prostozkranu.krakow.pl/w-restauracji.html.
6. W przypadku nie wywiązania się z obowiązków Uczestnika zawartych w pkt. II niniejszego regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcie Uczestnika Akcji, a tym samym do zakończenia wobec tego Uczestnika zobowiązań Organizatora zawartych w pkt. III niniejszego regulaminu.
7. W przypadku rezygnacji z udziału w Akcji, informacja o powyższym winna być przekazywana na adres e-mail: wrestauracji@wodociagi.krakow.pl. Wyłącznie takie zgłoszenie będzie skuteczne.
8. Zgłoszenie do udziału w Akcji oznacza akceptację niniejszego regulaminu.


   
                                                                     Kraków, dnia 10.02.2020 r.