Deklaracja dostępności

 

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://prostozkranu.krakow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018-08-23.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-08.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności lub wyłączenia wymieniono poniżej:

 • film posiada wersję z audiodeskrypcją oraz z napisami na kanale WMK S.A. na YouTube,
 • linki nie są prawidłowo oznaczone (brak odpowiedniego koloru oraz podkreślenia),
 • nie wszystkie linki na stronie są prawidłowo opisane i nie zawierają informacji o swoim celu,
 • część linków wewnętrznych na stronie otwiera się w nowym oknie,
 • tylko niektóre informacje nietekstowe zawierają tekst alternatywny (ALT),
 • nie wszystkie pliki PDF są dostępne,
 • obsługa strony za pomocą klawiatury jest niewystarczająca,
 • brak konsekwencji w nawigacji strony,
 • brak możliwości pominięcia bloków,
 • nagłówki nie są przypisane do odpowiednich elementów i mogą nie być ułożone w odpowiedniej kolejności,
 • zmiana odstępów i powiększenie rozmiarów czcionki na stronie nie są możliwe,
 • moduł slajderów i galerii nie jest dostępny,
 • nie wszystkie elementy strony mają prawidłowy kontrast,
 • elementy typu iframe nie mają dodanego title.
 

Wyłączenia:

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

W najbliższym czasie planowane jest stworzenie nowej witryny zgodnej z wymogami WCAG 2.1.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-27.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej działają standardowe skróty klawiaturowe przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Koordynator ds. Dostępności, Dyrektor Zarządzający - Joanna Kaleta, biuro@wodociagi.krakow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 12 620 33 48. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Siedziby Wodociągów Miasta Krakowa S.A.: ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków.

Obsługa interesantów odbywa się w Centrum Obsługi Mieszkańców mieszczącym się przy ul. Senatorskiej 9 w Krakowie, spełniającym podstawowe wymagania zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Budynek, w którym mieści się Centrum Obsługi Mieszkańców przy ul. Senatorskiej 9 w Krakowie, ma 4 kondygnacje nadziemne oraz piwnice. Został w pełni przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością narządu ruchu. Do Centrum Obsługi Mieszkańców prowadzą dwa wejścia. Pierwsze, po schodach bezpośrednio od ul. Senatorskiej 9.

Wejście do budynku przy ul. Senatorskiej 9, widać schody, zadaszenie, 6 flag (2 polskie, 2 unii europejskiej, 2 krakowskie).

Drugie wejście bez barier architektonicznych znajduje się, z drugiej strony budynku. Prowadzi do niego droga dojazdowa między budynkami mieszczącymi się przy ul. Senatorskiej 7 i 9. Przed wejściem zlokalizowany jest parking wraz z dwoma stanowiskami postojowymi dla osób z niepełnosprawnościami [znak poziomy P–20 (tzw. koperta)]. Przy wejściu zainstalowano domofon, przez który można skontaktować się z asystentem pomocy.

Wejście z drugiej strony budynku: przeszklone, szerokie drzwi, tabliczka z logo WMK S.A. oraz z napisem Centrum Obsługi Mieszkańców.

Przestrzenie komunikacyjne w budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda). Do Sali Obsługi Mieszkańców, jak również do stanowisk zlokalizowanych na wszystkich kondygnacjach budynku, można dostać się windą, której wymiary zapewniają bezproblemowy wjazd wózka inwalidzkiego. Szerokie korytarze i przestrzeń znajdującej się na parterze Sali Obsługi Mieszkańców zapewniają komfortowe i bezkolizyjne poruszanie się po budynku osobom z niepełnosprawnościami. Drzwi prowadzące do stanowisk, w których można załatwić poszczególne sprawy jak np. zawarcie umowy, posiadają szerokość odpowiednią dla wózków inwalidzkich. Centrum Obsługi Mieszkańców wyposażone jest w wygodną poczekalnię z ogólnodostępnym pitnikiem wody i kącikiem zabaw dla dzieci.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń i wejść do budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, asystent pomocy, pracownicy ochrony, punkt informacyjny). Na każdej kondygnacji budynku znajdują się sanitariaty przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, wyposażone w system alarmowy, umożliwiający wezwanie pomocy.

Ponadto system monitoringu, którym objęty jest obiekt pozwala na szybką reakcję asystenta pomocy i udzielenie niezbędnego wsparcia w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności. Odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjnych wraz z sygnalizacją dźwiękową umożliwia osobom z niepełnosprawnościami możliwość sprawnej ewakuacji. W budynku nie zainstalowano pętli indukcyjnych.

W godzinach pracy Centrum Obsługi Mieszkańców osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać z dwóch dedykowanych, bezpłatnych miejsc parkingowych. Wjazd na parking od ul. Senatorskiej, między dwoma budynkami (ul. Senatorska 7 i 9), jest oznaczony tabliczką. Przy wjeździe na parking zainstalowano wideodomofon umożliwiający szybki kontakt z przeszkolonym asystentem, dostępnym w godzinach pracy Centrum Obsługi Mieszkańców. Przy szlabanie wewnątrz parkingu zamontowana jest pętla indukcyjna.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje  możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa on-line jest dostępna w godzinach pracy Centrum Obsługi Mieszkańców. Szczegółowe informacje o tłumaczu zamieszczone są w zakładce Obsługa w języku migowym.

Dojazd:

samochodem (miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych),

komunikacją miejską:

 • przystanki autobusowe:
  • „Muzeum Narodowe”, linie: 102, 124, 144, 152, 164, 169, 173, 179, 194, 301, 304, 307, 310, 424, 469, 502, 503, 601, 605, 608, 611, 734, 752, 792, 902;
  • „Cracovia Błonia”, linie: 102, 152, 605, 734;
  • „Cracovia Stadion”, linie: 102, 502, 734, 752, 792;
  • „Salwator”, linie: 100, 209, 229, 239, 249, 259, 269, 734, 752, 792, 902;
  • „Komorowskiego”, linie: 229, 734, 752, 792, 902;
 • przystanki tramwajowe:
  • „Muzeum Narodowe”, linie: 6, 20;
  • „Komorowskiego”, linie: 1, 2;
  • „Salwator”, linie: 1, 2.

Rozkłady jazdy Komunikacji Miejskiej w Krakowie znajdują się na stronie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie w zakładce Rozkład jazdy.

Wokół siedziby obowiązuje strefa płatnego parkowania.

Na wniosek osoby z niepełnosprawnościami zapewniona zostaje pomoc pracownika Wodociągów Miasta Krakowa. Osoba wnioskująca zawiadamia pracownika ochrony lub recepcji o konieczności zapewnienia asysty osobie z niepełnosprawnościami. Wyznaczony pracownik schodzi do klienta do Sali Obsługi Mieszkańców lub asystuje mu w drodze – z windy do sali przyjęć na piętrze.