Regulamin 

     
 
Regulamin uczestnictwa w zajęciach „Na tropie kranowianki” – ścieżce edukacyjnej
na terenie Zakładu Uzdatniania Wody Rudawa MPWiK S.A. w Krakowie


Spis pojęć:
Organizator – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, zwane dalej MPWiK S.A.
Obiekt – Zakład Uzdatniania Wody Rudawa
Uczestnicy – uczniowie klas IV-VI pod opieką wychowawcy/nauczyciela, uprzednio zarejestrowani i biorący udział w zajęciach
Opiekun – wychowawca lub nauczyciel


I. Postanowienia ogólne
1. Zajęcia odbywają się na terenie Zakładu Uzdatniania Wody Rudawa przy ul. Filtrowej 1 w Krakowie.
2. Zajęcia mają charakter zwiedzania z elementami gry terenowej.
3. Udział w zajęciach „Na tropie kranowianki” jest bezpłatny.
4. Zajęcia przeznaczone są dla grup zorganizowanych z małopolskich szkół podstawowych; klasy IV-VI.
5. Zajęcia trwają ok. 2 godz. (czas zwiedzania może ulec wydłużeniu lub skróceniu). Zbiórka zwiedzających nastąpi na 10 minut przed wyznaczoną godziną, przy bramie wejściowej do Obiektu. W razie spóźnienia Uczestników powyżej 30 minut, liczonych od wyznaczonej godziny rozpoczęcia zajęć, Organizator ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć.
6. W zajęciach może brać udział grupa licząca nie mniej niż 10 i nie więcej niż 25 Uczestników.
7. Grupy biorące udział w zajęciach dojeżdżają na miejsce we własnym zakresie.
8. Uczestnicy podczas zwiedzania pozostają pod stałym nadzorem Opiekunów.
9. W trakcie zwiedzania obowiązuje zakaz utrwalania zajęć w postaci fotografii, filmu, nagrań audio.

II. Zasady dotyczące zwiedzania obiektu
1. Z uwagi na charakter zwiedzanego Obiektu należy zachować wzmożoną ostrożność oraz bezwzględnie stosować się do wskazań osób prowadzących. Nieprzestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie lub niestosowanie się do zaleceń osób prowadzących zajęcia może skutkować przerwaniem zwiedzania.
2. Zwiedzanie Obiektu zostało zorganizowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo zwiedzających. Uwagi wymaga jednak fakt, że jest to Obiekt zajmujący się uzdatnianiem wody, na terenie którego występują m.in. następujące zagrożenia:
a) potknięcia, upadki (poruszanie się po różnych poziomach, schody, kraty, progi);
b) uderzenia, skaleczenia (wystające elementy maszyn i urządzeń);
c) obiekty i urządzenia emitujące hałas i wibracje.
3. Opiekunowie przez cały czas trwania zajęć i pobytu Uczestników na terenie Obiektu, sprawują nad nimi kontrolę i ponoszą za nich pełną odpowiedzialność.
4. Naruszenie przez kogokolwiek z Opiekunów lub Uczestników postanowień zawartych w niniejszym regulaminie, może spowodować przerwanie wycieczki oraz upoważnia oprowadzającego do żądania opuszczenia terenu Obiektu.
5. Liczba Opiekunów nie może być mniejsza niż określają to obowiązujące przepisy.
6. Na terenie zakładu znajdują się:
a) urządzenia technologiczne zlokalizowane na różnych poziomach, urządzenia zasilane prądem elektrycznym i pracujące pod ciśnieniem i wysoką temperaturą;
b) ostre i wystające elementy maszyn i urządzeń, pompy, komory, reaktory, zbiorniki, osadniki, pompownie, instalacje, głębokie zbiorniki i kanały zabezpieczone barierkami ochronnymi lub przykryte kratami;
c) przejścia i dojścia na wysokości.
7. Na teren Obiektu zabrania się wnoszenia niebezpiecznych substancji i przedmiotów, wprowadzania zwierząt, a podczas zwiedzania zabronione jest palenie papierosów, dotykanie urządzeń technologicznych, przebywanie w miejscach niedozwolonych, samowolne oddalanie się od grupy, spożywanie pokarmów i picie płynów, a także śmiecenie.
8. Zwiedzanie odbywa się wyłącznie po wyznaczonej trasie w obecności osoby oprowadzającej – pracownika MPWiK S.A. Ze względu na ustaloną trasę spaceru oraz produkcyjny charakter Obiektu nie ma możliwości wcześniejszego zakończenia zwiedzania ani odłączenia się od grupy i opuszczenia Obiektu bez nadzoru pracownika MPWiK S.A.
9. W czasie zwiedzania należy zachować szczególną ostrożność ze względu na prowadzone w sposób ciągły procesy technologiczne. Podczas pobytu na terenie Obiektu Uczestnicy ściśle podporządkowują się niniejszemu regulaminowi, obowiązującym na terenie Obiektu zasadom BHP oraz otrzymanym na miejscu instrukcjom.
10. Opiekunowie i Uczestnicy proszeni są o założenie wygodnego, pełnego obuwia.

III. Zgłoszenia
1. Zgłoszenie grupy odbywa się elektronicznie poprzez formularz rezerwacji dostępny na stronie:
https://prostozkranu.krakow.pl/sciezka-edukacyjna/rezerwacja.html.
2. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rezerwacji należy czekać na e-mailowe potwierdzenie rezerwacji.
3. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem zawartym w formularzu rezerwacji dostępnym na stronie: https://prostozkranu.krakow.pl/sciezka-edukacyjna/rezerwacja.html.
Ze względu na fakt, że zajęcia odbywają się w plenerze, w miesiącach zimowych (grudzień-marzec) nie przewidziano terminów do rezerwacji.
4. W zajęciach mogą brać udział tylko te grupy, które otrzymały e-mailowe potwierdzenie rezerwacji.
5. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach prosimy o kontakt telefoniczny (tel. +48 12 620 32 51) lub e-mail (natropiekranowianki@mpwik.krakow.pl) najpóźniej do 7 dni przed zarezerwowanym terminem.

IV.    Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie grupy do udziału w zajęciach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców lub opiekunów prawnych Uczestników, na ich udział w zajęciach oraz z poinformowaniem ich o charakterze zajęć oraz warunkach panujących w Obiekcie.
2. Organizator nie będzie utrwalał i wykorzystywał wizerunku Uczestnika bez uprzedniej i dobrowolnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna Uczestnika. Zgody rodziców lub opiekunów prawnych, Uczestników biorących udział w zajęciach na przetwarzanie, utrwalanie wizerunku Uczestników w czasie zajęć i wykorzystania go przez Organizatora w  celach promocyjno-informacyjnych, są wyrażane na osobnych pisemnych formularzach.
3. W przypadku wyrażenia przez rodzica lub opiekuna dobrowolnej zgody na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku Uczestnika, zdjęcia lub zapisy audio-wizualne zawierające wizerunek Uczestnika będą wykorzystane wyłącznie w materiałach informacyjnych oraz promocyjno-informacyjnych Organizatora, w ramach działań promocyjnych i PR prowadzonych przez Organizatora, na stronach internetowych Organizatora, kanale YouTube oraz na firmowym koncie na portalu Facebook, zgodnie z treścią udzielonej zgody.
4. Uczestnicy odpowiadają za wszelkie szkody powstałe w wyniku niezastosowania się do zaleceń Organizatora.
5. W uzasadnionych przypadkach (np. ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne) Organizator może odwołać zajęcia lub zdecydować o zorganizowaniu całości zajęć w sali konferencyjnej znajdującej się na terenie Obiektu, lub w innym wskazanym miejscu.
6. Wypełnienie i przesłanie formularza rezerwacji zajęć edukacyjnych ,,Na tropie kranowianki” oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez podania przyczyny.  
8. W przypadku pytań w sprawie ścieżki edukacyjnej „Na tropie kranowianki” prosimy o kontakt z Biurem Promocji Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, tel. +48 12 620 32 51, e-mail: natropiekranowianki@mpwik.krakow.pl.
9. Niniejszy Regulamin obowiązuje na czas trwania projektu edukacyjnego „Na tropie kranowianki”.
10. Regulamin ścieżki edukacyjnej „Na tropie kranowianki” jest udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie: https://prostozkranu.krakow.pl/sciezka-edukacyjna/regulamin.html.Kraków, dnia 26.08.2019 r.