Bezpieczeństwo wody w Krakowie

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. informują, że woda dostarczana mieszkańcom Krakowa spełnia wszelkie wymagania prawne. Stosowane procesy uzdatniania zapewniają jej najwyższą jakość, a ciągły monitoring potwierdza jej pełne bezpieczeństwo.
 
W ramach krakowskiego systemu zaopatrzenia funkcjonują obecnie cztery niezależne zakłady uzdatniania, a woda pobierana jest z następujących ujęć:
  • rzeka Sanka – Zakład Uzdatniania Wody Bielany
  • rzeka Dłubnia i studnie głębinowe w Mistrzejowicach – Zakład Uzdatniania Wody Dłubnia
  • rzeka Rudawa – Zakład Uzdatniania Wody Rudawa
  • Zbiornik wodny w Dobczycach – Zakład Uzdatniania Wody Raba
     
Wydajność zakładów w stosunku do obecnego zapotrzebowania mieszkańców naszego miasta na wodę pitną,  jest nie tylko całkowicie wystarczająca, ale nawet dwukrotnie przekracza codzienne zużycie. Dodatkowe bezpieczeństwo zaopatrzenia zapewnia zapas wody uzdatnionej zgromadzony w zbiornikach o łącznej pojemności 310 tysięcy m3.

Stan hydrologiczny zasobów wodnych, z których korzystają Wodociągi Miasta Krakowa S.A.,
w szczególności  poziom napełnienia Zbiornika w Dobczycach, przepływy w rzekach: Sanka, Rudawa i Dłubnia oraz jakość wody ujmowanej są systematycznie monitorowane i weryfikowane pod kątem bezpieczeństwa dostaw wody. Warto podkreślić, że nie obserwuje się negatywnego wpływu na krakowski system zaopatrzenia w wodę okresów charakteryzujących się deficytem opadów
i występowaniem suszy.

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. angażują wiele sił i środków tworząc, a następnie nadzorując strefy ochronne wokół ujęć na rzekach: Sanka, Dłubnia, Rudawa oraz najważniejszego rezerwuaru – Zbiornika wodnego w Dobczycach.

Kontrolę jakości wody prowadzi akredytowane Centralne Laboratorium i bada parametry fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne wody, wykonując miesięcznie około 6500 badań.
Jakość wody jest też codziennie kontrolowana przez służby laboratoryjne w zakładach uzdatniania wody oraz pomiary online w stacjach wczesnego ostrzegania. Parametry wody są również regularnie kontrolowane przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną (Sanepid).

Dodano w dniu 14/08/2022