Odpowiedź MPWiK na list od czytelnika „Dziennika Polskiego12 Luty 2015r.

Artykuł Dziennik Polski

Odpowiedź

Rury azbestocementowe stosowane były powszechnie w latach sześćdziesiątych. Istnieją w Polsce miasta, w których rury z azbestocementu stanowią ponad 60% sieci wodociągowej. Nie jest więc to tylko problem Krakowa. Azbest nie jest uwzględniany w żadnych przepisach sanitarnych dot. jakości wody do picia, zarówno krajowych jak i unijnych. Zawartość tej substancji w wodzie nie jest normowana.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w swoich ostatnich zaleceniach dot. jakości wody do picia odnośnie azbestu podkreśla, że „azbest jest związkiem rakotwórczym dla człowieka wyłącznie przy wprowadzaniu go do organizmu na drodze inhalacji…. Na podstawie intensywnych badań stwierdzono, że nie ma dowodów świadczących o tym, że spożyty wraz z wodą azbest jest szkodliwy dla zdrowia a zatem nie ma konieczności ustalania zalecanej dopuszczalnej wartości dla azbestu zawartego w wodzie.”
W związku z licznymi pytaniami związanymi z koniecznością wymiany stosowanych w sieci wodociągowej przewodów ązbestowo-cementowych i ich wpływu na zdrowie ludzi Zakład Higieny Komunalnej Narodowego Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny przedstawił swoje stanowisko, z którego wynika, że narażenie ludności korzystającej z wody przewodzonej rurami azbestowo-cementowymi jest praktycznie żadne. Takie stanowisko zajmują również instytucje unijne i wszystkie kraje członkowskie UE.
Pomimo jednoznacznego stanowiska PZH w tej sprawie, Wodociągi Krakowskie zleciły Instytutowi Medycyny Pracy z Łodzi (Ośrodek Referencyjny Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego związanych z Azbestem) analizę kilkudziesięciu próbek wody pobranych z najdłuższych odcinków sieci azbestocementowej miasta Krakowa. W żadnej z analizowanych próbek nie stwierdzono zawartości włókien azbestu.
Ponadto pragniemy podkreślić, że zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy inspekcji sanitarnej. Małopolski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w wydawanych decyzjach systematycznie potwierdza pełną przydatność do spożycia przez ludzi wody produkowanej i dostarczanej mieszkańcom przez MPWiK SA.
Oceniając jakość wody dostarczanej mieszkańcom Krakowa należy stwierdzić, że dla wszystkich parametrów spełniała ona wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dziennik Ustaw nr 61 poz, 417) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2010.72.466). Jakość wody spełnia również wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 98/83/EC z dnia 03.11.1998r o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz Zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia (Guidelines for drinking-water quality, Vol.1, Recommendations. – 3rd ed. 2008 r.) co oznacza, że jakość wody w żaden sposób nie zagraża zdrowiu mieszkańców Krakowa.