W Twojej szkole

W Krakowie Dobra woda prosto z kranu w Twojej szkole!

II EDYCJA PROGRAMU

Celem programu „W Krakowie dobra woda prosto z kranu w Twojej szkole!” jest wyposażenie krakowskich szkół w pitniki – urządzenia umożliwiające uczniom łatwy, szybki, higieniczny i bezpieczny dostęp do wody pitnej z sieci wodociągowej. Zamontowanie takich urządzeń w szkołach nie tylko spowoduje, że dzieci będą chętniej sięgać po wodę, która jest zdecydowanie zdrowsza niż kolorowe napoje gazowane, ale także przyczyni się do kształtowania świadomych postaw proekologicznych.

Do programu może przystąpić każda szkoła samorządowa zaopatrywana w wodę przez Wodociągi Miasta Krakowa i wpisana do rejestru Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonego przez Miasto Kraków.

Program montażu pitników w krakowskich szkołach realizowany będzie sukcesywnie, przez okres 2 lat. Przez pitnik należy rozumieć urządzenie do udostępniania wody pitnej zamontowane do ściany, posiadające misę i kranik, do którego należy doprowadzić wodę zimną i zapewnić odpływ ścieków poprzez podłączenie do wewnętrznej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej szkoły. Koszt urządzenia i jego montażu ponoszą Wodociągi Miasta Krakowa. Koszty dostosowania instalacji wewnętrznej ponosi szkoła. Pozostałe wytyczne ujęte zostały w Regulaminie programu.

Harmonogram:

I Edycja – termin nadsyłania Wniosków upłynął w dniu 15.05.2017r. Zakończyliśmy nabór wniosków w pierwszym terminie!

II Edycja  – termin nadsyłania Wniosków upływa w dniu 09.02.2017 r.  Nowy nabór wniosków!

JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU?

KROK 1:  W celu zgłoszenia szkoły do programu należy przesłać na adres MPWiK S.A. w Krakowie, ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków lub drogą elektroniczną na adres promocja@mpwik.krakow.pl wypełniony i podpisany Wniosek o objęcie programem. Przystąpienie do programu jest bezpłatne.

KROK 2:   Po otrzymaniu wniosku Wodociągi Miasta Krakowa na swój koszt przeprowadzą badanie wody w szkole. Pozytywny wynik badań oznaczać będzie zakwalifikowanie szkoły do programu.

Etapy procesu montażu pitnika w szkole 

ETAP I: Przygotowanie

1. Po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu do programu – szkoła, w terminie do 30.04.2018, dokona na swój koszt zmian na, instalacji wewnętrznej w oparciu o „Wytyczne do montażu pitnika” przygotowane przez producenta/dystrybutora pitnika (wybór miejsca, sposób montażu zaworów, kwestia bezpieczeństwa, etc.). Przygotowując miejsce pod montaż pitnika należy również uwzglądnić szerokość tablicy informacyjnej (wys. 120 cm, szer. 60 cm), która stanowi nieodłączną część instalacji. Szkoła do 3 dni roboczych od zakończenia prac instalacyjnych poinformuje pisemnie (pocztą tradycyjną lub elektroniczną) Wodociągi Miasta Krakowa o zakończeniu prac. Nie podjęcie przez szkołę działań w ww. terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w danej edycji Programu. Szczegółowe informacje dotyczące montażu pitnika można uzyskać pod numerem telefonu: 669-777-300 lub 792-777-320 – Piotr Ormian

 

ETAP II: Montaż i przekazanie pitnika

1. Producent pitnika na zlecenie Wodociągów Miasta Krakowa dokona instalacji urządzenia wraz z tablicą informacyjną „W Krakowie Dobra woda prosto z kranu w Twojej szkole!” w ustalonym ze szkołą terminie. Prawidłowy montaż urządzenia jest podstawą do podpisania protokołu odbioru między producentem pitnika, a przedstawicielem szkoły. Producent pitnika przekaże przedstawicielowi szkoły „Instrukcję użytkowania pitnika”.

2.Wodociągi Miasta Krakowa przeprowadzą na swój koszt badanie wody pobranej bezpośrednio z pitnika i poinformują o wyniku badania szkołę oraz producenta pitnika. Tylko pozytywny wynik badania jest podstawą do udostępnienia urządzenia dla użytkowników.

3. Przekazanie pitnika przez Wodociągi Krakowskie szkole nastąpi w formie umowy darowizny.

 

Etap III: Udostępnienie pitnika użytkownikom

1. Szkoła zapozna społeczność szkolną z zasadami higieny i bezpiecznego korzystania z zamontowanego pitnika.

2. Szkoła będzie korzystać z pitnika zgodnie z „Instrukcją użytkowania pitnika”.

3. Wodociągi Miasta Krakowa będą każdorazowo po przerwie wakacyjnej przeprowadzać badanie wody z pitnika.

4. W szkole zostaną przeprowadzone działania edukacyjne związane z kampanią „W Krakowie dobra woda prosto z kranu” – termin, forma, sposób ich przeprowadzenia zostanie ustalony z przedstawicielem Wodociągów Miasta Krakowa.

Pliki do pobrania

Wniosek o objęcie programem
Regulamin programu
Wytyczne do montażu pitnika
Wytyczne PZH

Szkic