W Twojej szkole

W Krakowie Dobra woda prosto z kranu w Twojej szkole!

 

Celem programu „W Krakowie dobra woda prosto z kranu w Twojej szkole!” jest wyposażenie krakowskich szkół w pitniki – urządzenia umożliwiające uczniom łatwy, szybki, higieniczny i bezpieczny dostęp do wody pitnej z sieci wodociągowej. Zamontowanie takich urządzeń w szkołach nie tylko spowoduje, że dzieci będą chętniej sięgać po wodę, która jest zdecydowanie zdrowsza niż kolorowe napoje gazowane, ale także przyczyni się do kształtowania świadomych postaw proekologicznych.

Do programu może przystąpić każda szkoła samorządowa zaopatrywana w wodę przez Wodociągi Krakowskie i wpisana do rejestru Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonego przez Miasto Kraków.

Program montażu pitników w krakowskich szkołach realizowany będzie sukcesywnie, przez okres 2 lat. Przez pitnik należy rozumieć urządzenie do udostępniania wody pitnej zamontowane do ściany, posiadające misę i kranik, do którego należy doprowadzić wodę zimną i zapewnić odpływ ścieków poprzez podłączenie do wewnętrznej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej szkoły. Koszt urządzenia i jego montażu ponoszą Wodociągi Krakowskie. Koszty dostosowania instalacji wewnętrznej ponosi szkoła. Pozostałe wytyczne ujęte zostały w Regulaminie programu.

Harmonogram:

Pierwszy termin nadsyłania Wniosków upływa w dniu 15.05.2017r. Pierwszy etap został zakończony o kolejnym poinformujemy!

JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU?

KROK 1:  W celu zgłoszenia szkoły do programu należy przesłać na adres MPWiK S.A. w Krakowie, ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków lub drogą elektroniczną na adres promocja@mpwik.krakow.pl wypełniony i podpisany Wniosek o objęcie programem. Przystąpienie do programu jest bezpłatne.

KROK 2:   Po otrzymaniu wniosku Wodociągi Krakowskie na swój koszt przeprowadzą badanie wody w szkole. Pozytywny wynik badań oznaczać będzie zakwalifikowanie szkoły do programu.

Etapy procesu montażu pitnika w szkole 

ETAP I: Przygotowanie

1. Po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu do programu – szkoła przystąpi niezwłocznie  do  przystosowania, na swój koszt, instalacji wewnętrznej w oparciu o „Wytyczne do montażu pitnika” przygotowane przez producenta/dystrybutora pitnika (wybór miejsca, sposób montażu zaworów, kwestia bezpieczeństwa, etc.).Szczegółowe informacje, dotyczące przystosowania instalacji wewnętrznej, dostępne pod numerem telefonu : +48 538-306-407. Szkoła poinformuje Wodociągi Krakowskie o zakończeniu prac.

2. Wodociągi Krakowskie po otrzymaniu od szkoły informacji o zakończeniu prac instalacyjnych, dokonają na swój koszt ponownego badania wody w punkcie czerpalnym, przy którym zostanie zamontowany pitnik. Pozytywny wynik badań umożliwia przejście do kolejnego etapu – montażu pitnika.

ETAP II: Montaż i przekazanie pitnika

1. Producent/dystrybutor pitnika na zlecenie Wodociągów Krakowskich dokona instalacji urządzenia wraz z tablicą informacyjną „W Krakowie Dobra woda prosto z kranu w Twojej szkole !” w ustalonym ze szkołą terminie.

2. Wodociągi Krakowskie przeprowadzą na swój koszt badanie wody pobranej bezpośrednio z pitnika i poinformują o wyniku badania szkołę oraz producenta/dystrybutora pitnika. Pozytywny wynik badania jest podstawą do podpisania protokołu odbioru między producentem/dystrybutorem pitnika, a przedstawicielem szkoły.

3. Przekazanie pitnika przez Wodociągi Krakowskie szkole nastąpi w formie umowy darowizny.

4. Producent/dystrybutor pitnika przekaże szkole „Instrukcję użytkowania pitnika”.

Etap III: Udostępnienie pitnika użytkownikom

1. Szkoła zapozna społeczność szkolną z zasadami higieny i bezpiecznego korzystania z zamontowanego pitnika.

2. Szkoła będzie korzystać z pitnika zgodnie z „Instrukcją użytkowania pitnika”.

3. Wodociągi Krakowskie będą  każdorazowo po przerwie wakacyjnej przeprowadzać badanie wody z pitnika.

4. W szkole zostaną przeprowadzone działania edukacyjne związane z kampanią „W Krakowie dobra woda prosto z kranu” – termin, forma, sposób ich przeprowadzenia zostanie ustalony z przedstawicielem Wodociągów Krakowskich.

Pliki do pobrania

Wniosek o objęcie programem
Regulamin programu
Wytyczne do montażu pitnika
Wytyczne PZH

Szkic