FAQ

Dlaczego woda w Bronowicach od pewnego czasu zawiera dużo kamienia?

Obserwowany w ostatnich miesiącach zimowych wzrost twardości wody to normalne zjawisko i jest związane ze spadkiem temperatury wody w rzekach przepływających przez bogate w węglan wapnia tereny (Jura – zlewnia Rudawy, Dłubni i Sanki).  Węglan wapnia (skały wapienne) to jeden z niewielu minerałów, którego rozpuszczalność w wodzie rośnie wraz ze spadkiem temperatury (większość soli i minerałów lepiej rozpuszcza się w wodzie ciepłej niż zimnej). Z tego również wynika powstawanie kamienia kotłowego tj. wytrącania się węglanu wapnia w postaci osadu podczas podgrzewania (gotowania) wody. W związku z powyższym twardość wody z naszych ujęć na Rudawie, Sance i Dłubni zmienia się sezonowo, wraz ze zmianami temperatury (wody/powietrza) – rośnie gdy woda w rzekach się ochładza i maleje gdy woda się ogrzewa. Bronowice zasilane są w wodę z Zakładu Uzdatniania Wody Rudawa i tam twardość wody w zrosła od ok. 260 mg Ca CO3/ l (październik 2016) do ok 310 mg CaCO3/ l (koniec stycznia 2017). W styczniu mieliśmy silne mrozy, które sprzyjają rozpuszczaniu węglanu wapnia. Wraz z wiosną twardość wody z Rudawy będzie się obniżać.

Śródmieście zasilane jest wodą mieszaną z ZUW Bielany (woda twarda) i z ZUW Raba (woda średnio miękka) i w zależności od proporcji (przewaga wody z Raby) zjawisko to może nie być obserwowane.

 

Czy woda z kranu w Krakowie jest także bezpieczna dla niemowląt?

Tak, oczywiście! Oceniając jakość wody dostarczanej mieszkańcom Krakowa należy stwierdzić, że dla wszystkich parametrów spełniała ona wymagania obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015r. (Dz. U. 2015, Poz. 1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jakość wody spełnia również wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 98/83/EC z dnia 03.11.1998r o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz Zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia (Guidelines for drinking-water quality, Vol.1, Recommendations. – 3rd ed. 2008 r.).

Wszystkie ww. akty normatywne dotyczą wpływu jakości wody na zdrowie ludzkie, niezależnie od stanu i wieku, czyli z uwzględnieniem kobiet w ciąży, niemowląt i osób w podeszłym wieku oraz osób z obniżoną odpornością, tj. grup szczególnie narażonych na działanie ewentualnych zanieczyszczeń fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych w wodzie. Z tego wynika, że spełnienie wszystkich wymagań jakościowych określonych w ww. przepisach gwarantuje pełne bezpieczeństwo zdrowotne wody, również dla ww. grup szczególnie narażonych.

W literaturze świądowej dot. wpływu jakości wody na zdrowie kobiet w ciąży i niemowląt można niekiedy znaleźć zalecenia dot. stężenia azotanów na poziomie o połowę niższym (25 mg NO3/l) niż w cytowanych przepisach krajowych i unijnych, w których maksymalne dopuszczalne stężenie azotanów wynosi 50 mg na litr wody. Zbyt wysokie stężenie azotanów może prowadzić do methemoglobinemii (z objawami sinicy), szczególnie niebezpiecznej właśnie dla kobiet w ciąży i niemowląt. W większości publikacji uznaje się jednak za dopuszczalne, czyli bezpieczne również dla kobiet w ciąży i niemowląt, stężenie azotanów na poziomie takim jak w cytowanych przepisach, tj. 50 mg NO3/l. Niemniej jednak woda ze wszystkich krakowskich zakładów uzdatniania spełnia zawsze te bardziej rygorystyczne zalecenia dot. stężenia azotanów, które w Krakowie nie przekracza poziomu 25 mg/l.

Na mapce poniżej przedstawiono stężenia azotanów w poszczególnych obszarach Krakowa. Dla wszystkich pozostałych parametrów jakości wody nie ma dodatkowych zaleceń, innych, niż normy ustanowione w cytowanych przepisach.

mapa-stezenie-azotanow

Propagujecie picie wody prosto z kranu….czy to bezpieczne?

Propagujemy tylko bezpieczne nawyki 🙂 Woda kranowa jest całkowicie bezpieczna, co gwarantują częste jej kontrole przeprowadzane w naszym laboratorium i stały monitoring jakości. Sprzedajemy produkt, za który bierzemy odpowiedzialność.

Od dzieciństwa uczono nas, że kranówkę trzeba najpierw przegotować…czy rzeczywiście nie jest to już konieczne?

Tak. Woda jest czysta bakteriologicznie, tak więc jej gotowanie jest niepotrzebne. Wysoka temperatura zabija  mikroorganizmy, które  już wcześniej są z kranówki usuwane.

Czy woda w kranach polskich miast jest tej samej jakości co woda w innych miastach krajów Unii Europejskiej?

Tak. Woda z Krakowskich Wodociągów jest równie wysokiej jakości jak woda w innych europejskich miastach gdyż wymagania jakościowe, określone w przepisach polskich są tak samo szczegółowe jak wymagania unijne, a niektóre wskaźniki muszą spełniać jeszcze surowsze normy w stosunku do norm Unii .

Czy to prawda, że domowe filtry dzbankowe usuwają z wody kranowej chlor i zanieczyszczenia?

I tak i nie. Niektóre filtry domowe są w stanie usunąć z wody chlor, który jest środkiem dezynfekującym, gwarantującym mikrobiologiczne bezpieczeństwo wody. Nie usuwają natomiast żadnych zanieczyszczeń, gdyż takich w wodzie pitnej nie ma. Usunięcie chloru może wpłynąć na zmianę zapachu i smaku wody jednak niewłaściwe użytkowanie filtrów może spowodować zagrożenie mikrobiologiczne poprzez niekontrolowany rozwój szkodliwych bakterii na wkładzie filtrującym.

Twarda woda pozostawia groźny dla sprzętów AGD osad. Czy podobny osad pozostawia w organizmie?

Nie. Średnio twarda woda, gdyż taką mamy w Krakowie, jest uciążliwa dla sprzętów gospodarstwa domowego, ale równocześnie zawierając większe ilości takich biopierwiastków jak magnez czy wapń może mieć bardzo pozytywny wpływ na zdrowie. Kamień powstający z osadu nie odkłada się w organizmie.

Czy chlor w kranówce jest szkodliwy?

Nie jest. Chlor jest środkiem dezynfekującym i gwarantem mikrobiologicznego bezpieczeństwa wody. Stosowane w wodzie kranowej dawki chloru nie mają szkodliwego działania.

Czy związki chemiczne powstające w wyniku chlorowania wody są groźne podczas kumulowania się w organizmie (w wyniku wieloletniego picia wody z kranu)?

Uboczne produkty dezynfekcji wody nie kumulują się w organizmie, ponadto ich stężenie w wodzie jest ściśle monitorowane i nigdy nie przekracza dopuszczalnych norm, co oznacza, że są całkowicie bezpieczne dla organizmu.

Czy to prawda, że w wodzie kranowej są minerały? Skąd się tam biorą?

Woda w krakowskich kranach jest czysta i zdrowa, a dodatkowo posiada niemałe ilości minerałów (ponad 300 mg składników mineralnych w 1 litrze) w tym biopierwiastki takie jak wapń i magnez. Minerały te znajdują się już w wodzie surowej, która przepływa przez nasycone nimi podłoże geologiczne- nie usuwamy tych związków podczas procesu uzdatniania wody.

Czy jednak, dla własnego bezpieczeństwa, nie jest lepiej przegotowywać wody?

Przegotowanie wody powoduje wytrącenie w postaci osadu (kamienia) części minerałów – zwłaszcza związków wapnia i magnezu – co zmiękcza wodę ale również powoduje zubożenie składu mineralnego wody. Z tego powodu gotowanie wody nie jest zalecane przy bezpośrednim spożyciu.

Rozumiem, że woda z wodociągów jest czysta, bezpieczna itd. Skąd natomiast mam mieć pewność, że po przejściu przez wszystkie stare rury w moim bloku nadal nadaje się do spożycia?

Jakość wody dostarczanej mieszkańcom Krakowa jest systematycznie monitorowana na wszystkich etapach procesu uzdatniania i dystrybucji (strefy ochronne, woda ujmowana, proces technologiczny, woda uzdatniona wtłaczana do sieci wodociągowej, woda w sieci i na końcówkach sieci). Mimo, że odpowiedzialność przedsiębiorstwa wodociągowego za jakość wody kończy się w punkcie jej sprzedaży tj. za wodomierzem głównym, to jednak system monitoringu jest tak skonstruowany, że uwzględnia również sytuację w instalacjach wewnętrznych. Punkty poboru próbek wody do badań w ramach monitoringu jakości wody w sieci wodociągowej zlokalizowane są na tzw. końcówkach sieci, czyli zaworach czerpalnych (kranach), więc wyniki badań uwzględniają również wpływ instalacji wewnętrznej na jakość wody. W ciągu roku wykonuje się kilkadziesiąt tysięcy tego typu analiz, a dodatkowo Centralne Laboratorium realizuje na zlecenie klientów zewnętrznych duże ilości badań próbek wody z instalacji wewnętrznych w różnych obiektach na terenie całego Krakowa (sklepy spożywcze, restauracje, puby, bary, akademiki, hotele itp.). Ocena statystyczna tak dużej ilości wyników analiz wskazuje na brak negatywnego oddziaływania sieci wodociągowych i instalacji wewnętrznych na jakość wody (nie stwierdza się wtórnego zanieczyszczenia wody w sieciach i instalacjach).

Czy woda, która do naszych kranów biegnie azbestowymi rurami może być skażona?

Rury azbestocementowe stosowane były powszechnie w latach sześćdziesiątych. Istnieją w Polsce miasta, w których rury z azbestocementu stanowią ponad 60% sieci wodociągowej. Nie jest więc to tylko problem Krakowa. Azbest nie jest uwzględniany w żadnych przepisach sanitarnych dot. jakości wody do picia, zarówno krajowych jak i unijnych. Zawartość tej substancji w wodzie nie jest normowana.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w swoich ostatnich zaleceniach dot. jakości wody do picia odnośnie azbestu podkreśla, że „azbest jest związkiem rakotwórczym dla człowieka wyłącznie przy wprowadzaniu go do organizmu na drodze inhalacji…. Na podstawie intensywnych badań stwierdzono, że nie ma dowodów świadczących o tym, że spożyty wraz z wodą azbest jest szkodliwy dla zdrowia a zatem nie ma konieczności ustalania zalecanej dopuszczalnej wartości dla azbestu zawartego w wodzie.”
W związku z licznymi pytaniami związanymi z koniecznością wymiany stosowanych w sieci wodociągowej przewodów ązbestowo-cementowych i ich wpływu na zdrowie ludzi Zakład Higieny Komunalnej Narodowego Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny przedstawił swoje stanowisko, z którego wynika, że narażenie ludności korzystającej z wody przewodzonej rurami azbestowo-cementowymi jest praktycznie żadne. Takie stanowisko zajmują również instytucje unijne i wszystkie kraje członkowskie UE.
Pomimo jednoznacznego stanowiska PZH w tej sprawie, Wodociągi Krakowskie zleciły Instytutowi Medycyny Pracy z Łodzi (Ośrodek Referencyjny Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego związanych z Azbestem) analizę kilkudziesięciu próbek wody pobranych z najdłuższych odcinków sieci azbestocementowej miasta Krakowa. W żadnej z analizowanych próbek nie stwierdzono zawartości włókien azbestu.
Ponadto pragniemy podkreślić, że zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy inspekcji sanitarnej. Małopolski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w wydawanych decyzjach systematycznie potwierdza pełną przydatność do spożycia przez ludzi wody produkowanej i dostarczanej mieszkańcom przez MPWiK SA.
Oceniając jakość wody dostarczanej mieszkańcom Krakowa należy stwierdzić, że dla wszystkich parametrów spełniała ona wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dziennik Ustaw nr 61 poz, 417) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2010.72.466). Jakość wody spełnia również wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 98/83/EC z dnia 03.11.1998r o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz Zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia (Guidelines for drinking-water quality, Vol.1, Recommendations. – 3rd ed. 2008 r.) co oznacza, że jakość wody w żaden sposób nie zagraża zdrowiu mieszkańców Krakowa.